Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
UBND huyện chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024

Hình ảnh tại Đại hội ĐB các DTTS tỉnh Đồng Nai lần thứ III.jpg

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Định Quán lần thứ IV năm 2024 là sự kiện chính trị quan trọng đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số; đồng thời tổng kết, đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024, biểu dương, khen thương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đảm bảo trang trọng, thiết thực và đạt kết quả tốt, ngày 14/3/2024 UBND huyện đã ban hành văn bản số 688/UBND-VX chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tiến độ, kết quả của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp trước, trong và sau Đại hội. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới.

- UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát, chọn cử đại biểu tham dự Đại hội phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho các dân tộc thiểu số, các thành phần, các thế hệ, lĩnh vực trong giai đoạn 2019 – 2024.

- Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Định Quán lần thứ IV năm 2024; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội; xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội ... và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội.

Ngọc Huế

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​