Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tổ chức bộ máy


UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN - ĐỒNG NAI

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 - Cơ cấu cơ quan hành chính Huyện có : 14 đơn vị hành chính, gồm : 1 thị trấn : Định Quán, 13 xã : Thanh Sơn, Phú Tân, - Cơ cấu cơ quan hành chính Huyện có : 14 đơn vị hành chính, gồm : 1 thị trấn : Định Quán, 13 xã : Thanh Sơn, Phú Tân, Phú Vinh, Phú Lợi, Phú Hòa, Ngọc Định, Gia Canh, Phú Ngọc, La Ngà, Túc Trưng, Phú Túc, Phú Cường, Suối Nho.
 Các cơ quan chuyên môn, gồm : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Huyện, Phòng Dân tộc.Các cơ quan chuyên môn, gồm : Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Kinh tế và hạ tầng, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Huyện, Phòng Dân tộc.
 - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân : là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp HĐND và UBND huyện như sau : - Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân : là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp HĐND và UBND huyện như sau :
 . Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân giao.. Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân giao.
​ . Tổ chức các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức điều hành, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn và Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; đảm bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen th. Tổ chức các hoạt động của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức điều hành, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn và Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân; đảm bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng.
 
 
Xã Phú Tân​
Xã Phú Tân có vị trí và ranh giới xã được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp huyện Tân Phú.

+ Phía Tây giáp xã Phú Vinh.

+ Phía Nam giáp xã Phú Lợi và xã Phú Vinh.

+ Phía Bắc giáp huyện Tân Phú và xã Thanh Sơn.

+ Quy mô diện tích toàn xã 4.488,19 ha.

Xã Phú Vinh
Xã Phú Vinh nằm trên Quốc lộ 20 và giáp với trung tâm thị trấn Định Quán. Vị trí và ranh giới xã được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Phú Lợi.

+ Phía Tây giáp xã Ngọc Định.

+ Phía Nam và Đông Nam giáp thị trấn Định Quán.

+ Phía Bắc và Tây bắc giáp xã Phú Tân, xã Thanh Sơn.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 2.321,61 ha.​

Xã Phú Lợi
Xã Phú Lợi có vị trí và ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Phú Hòa.

+ Phía Tây giáp xã Phú Vinh và thị trấn Định Quán.

+ Phía Nam giáp xã Gia Canh.

+ Phía Bắc giáp xã Phú Tân.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 2.556,83 ha.​

Xã Gia Canh​​
Xã Gia Canh nằm phía Đông Nam huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Nằm giáp với thị trấn Định Quán, có vị trí và ranh giới xã được xác định như sau:

+ Phía Đông tỉnh Bình Thuận.

+ Phía Tây giáp xã Phú Ngọc và thị trấn Định Quán.

+ Phía Nam giáp huyện Xuân Lộc và tỉnh Bình Thuận.

+ Phía Bắc giáp xã Phú Lợi, Phú Hòa và xã Phú Điền.

+ Quy mô diện tích toàn xã 17.177,02 ha.

Xã Ngọc Định​
Xã Ngọc Định có vị trí và ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Phú Vinh.

+ Phía Tây giáp xã La Ngà.

+ Phía Nam giáp xã Phú Ngọc.

+ Phía Bắc giáp xã Thanh Sơn.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 4.351,66 ha.​

Xã Thanh Sơn​​
Xã Thanh Sơn có vị trí và ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Phú Tân và huyện Tân Phú.

+ Phía Tây Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu.

+ Phía Nam giáp lòng hồ Trị An, xã Ngọc Định và xã Phú Vinh.

+ Phía Bắc giáp huyện Tân Phú.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 31.360,11 ha.​

Xã Phú Ngọc​
Xã Phú Ngọc nằm dọc Quốc lộ 20, giáp thị trấn Định Quán nàm về phía Bắc. Vị trí và ranh giới xã được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Gia Canh.

+ Phía Tây giáp xã La Ngà và xã Túc Trưng.

+ Phía Nam giáp xã Suối Nho.

+ Phía Bắc giáp xã Ngọc Định và thị trấn Định Quán.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 7.028,46 ha.​

Xã La Ngà​
Xã La Ngà nằm trên Quốc lộ 20, cách Trung tâm hành chính huyện Định Quán khoảng 15 Km về phía Đông Bắc có vị trí và ranh giới xã được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Phú Ngọc.

+ Phía Tây giáp xã Mã Đà huyện Vĩnh Cửu.

+ Phía Nam giáp xã Túc Trưng.

+ Phía Bắc giáp xã Thanh Sơn.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 8.242,05 ha.​

Xã Phú Túc
Xã Phú Túc nằm phía Nam của huyện Định Quán, có vị trí và ranh giới được xác định như sau: 

+ Phía Bắc       : Giáp xã Túc Trưng.

+ Phía Nam      : Giáp huyện Long Khánh và huyện Thống Nhất.

+ Phía Đông     : Giáp xã Suối Nho.

+ Phía Tây       : Giáp xã Phú Cường.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 2.796,05 ha.

Xã Suối Nho​
        Xã Suối Nho cách trung tâm huyện Định Quán khoảng 30km về phía Đông Nam, nằm trên Tỉnh lộ 763, giáp với huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh. Vị trí và ranh giới xã được xác định như sau:
+ Phía Đông giáp xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.

+ Phía Tây giáp xã Phú Túc và một phần thị xã Long Khánh.

+ Phía Nam giáp xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất.

+ Phía Bắc giáp xã Túc Trưng, xã Phú Ngọc.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 3.325,1406 ha.​

Xã Túc Trưng​
Xã Túc Trưng cách Trung tâm hành chính huyện Định Quán 20 Km về phía Đông Bắc và cách thị trấn Dầu Giây khoảng 25 Km về phía Tây Nam có vị trí và ranh giới xã được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Phú Ngọc.

+ Phía Tây giáp xã Phú Cường.

+ Phía Nam giáp xã Phú Túc và xã Suối Nho.

+ Phía Bắc giáp xã La Ngà.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 5.125,4106 ha.​

Xã Phú Hòa​
Xã Phú Hòa nằm về phía Đông huyện Định Quán, cách trung tâm thị trấn Định Quán 10km có vị trí và ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Phú Điền và xã Trà Cổ huyện Tân Phú.

+ Phía Tây giáp xã Phú Lợi.

+ Phía Nam giáp xã Gia Canh.

+ Phía Bắc giáp xã Trà Cổ huyện Tân Phú.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 1.562,70 ha.​

Xã Phú Cường
Xã Phú Cường cách thị trấn Định Quán khoảng 22 Km về phía Tây Nam có vị trí và ranh giới xã được xác định như sau:

+ Phía Đông giáp xã Túc Trưng.

+ Phía Tây giáp thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu.

+ Phía Nam giáp xã Phú Túc và xã Gia Tân huyện Thống Nhất.

+ Phía Bắc giáp xã La Ngà.

+ Quy mô diện tích toàn xã là 5.676,18 ha.​


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​