Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: khảo sát trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, hoạt động của các thiết chế văn hóa và hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện

Phát biểu chỉ đạo.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang -TUV, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Chiều ngày 07/4, Đoàn Khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Trang -TUV, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến khảo sát trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, hoạt động của các thiết chế văn hóa và hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện. Tham dự đoàn khảo sát có đại diện Lãnh đạo sở Giáo dục đào tạo, sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh và các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự và làm việc với đoàn kiểm tra về phía huyện Định Quán có các đồng chí: lãnh dạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh dạo TTCT huyện, VPHU, Ban Tổ chức Huyện ủy và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị khối khoa giáo của huyện. 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy (khóa IX); Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 22-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; Kết luận số 501-KL/TU ngày 15/6/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và hoạt động của Trung tâm Chính trị huyện  đã được Huyện ủy Định Quán quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thới tới các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, hoạt động của các thiết chế văn hóa.

Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị của  nhà trường, trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện từng bước được đầu tư, đáp ứng cơ bản cho công tác dạy và học của giáo viên học sinh và nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa tại các Trung tâm học tập cộng đồng, Nhà văn hóa của nhân dân, đến nay huyện có 52/73 trường học đạt chuẩn quốc gia, 13/13 xã có Trung tâm VHTT-HTCĐ đều đạt chuẩn theo quy định, Thị trấn Định Quán hiện đang sử dụng chung với Thiết chế văn hóa của huyện, 94/96 ấp khu phố có nhà văn hóa, các nhà văn hóa dân tộc Châu Mạ ở Khu phố Hiệp Nghĩa- thị trấn Định Quán; Nhà văn hóa dân tộc Chơro xã Túc Trưng và Nhà văn hoá dân tộc Mường xã Phú Túc; cơ sở vật chất của Trung tâm Chính trị huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy lý luận chính trị.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều ý kiến trao đổi, đề nghị huyện Định Quán làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; Việc đưa các chỉ tiêu vào các Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; Chương trình công tác năm của Huyện ủy, UBND huyện; Việc đánh giá, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác dạy và học, công tác tuyên truyền, phát hiện các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong thực hiện công tác khuyến học khuyến tài; việc duy trì và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng; công tác chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, địa phương phối hợp với ngành khoa giáo trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Đ/c Nguyễn Thị Hồng Trang -TUV, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy trong thực hiện các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, hoạt động của các thiết chế văn hóa và hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện, đã lãnh đạo đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo và đề ra các chỉ tiêu thực hiện rõ ràng, phù hợp, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đối với các tồn tại, hạn chế, Đoàn khảo sát cơ bản nhất trí với các đánh giá đã nêu trong báo cáo. Đồng thời, Đoàn khảo sát cũng đề nghị Huyện ủy tiếp tục quan tâm và làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy (khóa IX); Kế hoạch số 298-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 22-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; Kết luận số 501-KL/TU ngày 15/6/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) về “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" và hoạt động của Trung tâm Chính trị huyện; đưa việc thực hiện các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng Trung tâm học tập cộng đồng, Nhà văn hóa vào chương trình công tác của Huyện ủy, UBND huyện; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhân dân, phát huy hiệu quả các Nhà văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo sâu sát và phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu, định hướng cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa giáo nói chung và lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, hoạt động của các thiết chế văn hóa và hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện nói riêng. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, theo dõi, giám sát, kiểm tra cho Thường trực Huyện ủy lựa chọn, xác định các nội dung để tập trung triển khai thực hiện; các phòng, ban chuyên môn và đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.​​

PHÚC ƯNG

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​