Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Phòng Dân Tộc

I. Chức năng và nhiệm vụ:- Chức năng: Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện cức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.- Nhiệm vụ:+ Tham mưu thực hiện các chính sách phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số;+ Tham mưu thực hiện các chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số;+ Quản lý, vận động và phát huy vai trò của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;+ Thực hiện các chương trình liên quan đến các xã, ấp đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số;+ Xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc với các đơn vị liên quan.

II. Tổ chức bộ máy:

Trưởng phòng: ​

- Họ và tên: Phạm Hoàn

- Ngày tháng năm sinh: 01/09/1964

- Quê quán: Phú Thọ

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tôn giáo

  + Chính trị: Cao cấp

  + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)

  + Tin học: A

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.851.130 

  + Di động:

- Thư điện tử: ​hoangp.ubnd-dq@dongnai.gov.vn