Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp, lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Định Quán và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

 • Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn để UBND huyện trình HĐND huyện thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
 • Trình UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.
 • Tổ chức thực hiện công tác phát triển nông, lâm, ngư nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.
 • Tổ chức bảo vệ các công trình thủy lợi; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND các xã, thị trấn thuộc huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn.
 • Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muối.
 • Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thủy sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
 • Quản lý các hoạt động dịch vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.
 • Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi trên địa bàn huyện.
 • Giúp UBND huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND huyện.
 • Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.
 • Phối hợp với các cơ quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.
Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
1. Trưởng phòng
​1.1 Họ và tên: Sần Sỳ Hồ

- Ngày tháng năm sinh: 26/6/1963

1.2 Chức vụ

- Đảng: Bí thư chi bộ;

- Chính quyền: Trưởng phòng;

1.3 Trình độ

- Chuyên môn: Đại học

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: A

- Chính trị: Cao cấp

1.4 Điện thoại liên lạc: 0913.108.203


2. Phó trưởng phòng
​2.1 Họ và tên: Phạm Bá Lợi

- Ngày tháng năm sinh: 20/11/1976

2.2 Chức vụ

- Đảng: Uỷ viên BCH Đảng uỷ;

- Chính quyền: Phó trưởng phòng;

2.3 Trình độ

- Chuyên môn: Đại học

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: A

- Chính trị: Cao cấp

2.4 Điện thoại liên lạc: 0916.678.109


3. Phó trưởng phòng
​3.1 Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường

- Ngày tháng năm sinh: 7/8/1982

​3.2 Chức vụ

- Đảng: Phó bí thư chi bộ;

- Chính quyền: Phó trưởng phòng;

3.3 Trình độ

- Chuyên môn: Đại học

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: B

- Chính trị: Cao cấp

3.4 Điện thoại liên lạc: 0902.646.181