Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Thanh Tra Huyện

I. Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra huyện:

          - Chức năng:

Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra huyện có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện mà trực tiếp là Chủ tịch UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh. 

- Nhiệm vụ:

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Về công tác tham mưu ban hành văn bản và tổ chức thực hiện:

- Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND huyện về chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND huyện hoặc Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn.

2. Về thanh tra:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND các xã, thị trấn và của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện.

- Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện.

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra huyện và Chủ tịch UBND huyện.

3. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện thực hiện việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND huyện.

- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện khi được giao.

- Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xét, giải quyết theo quy định.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND huyện.

        4. Về phòng, chống tham nhũng:

        - Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND huyện.

        - Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng.

        - Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

        - Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

        5. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

        - Ngoài các nhiệm vụ được quy định trên; Thanh tra huyện còn thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

II. Tổ chức bộ máy

1. Chánh thanh tra

- Họ và tên: Nguyễn Văn Cư

- Ngày tháng năm sinh: 24/06/1964

- Quê quán: Long An

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Cử nhân Hành chính​

  + Chính trị: Cao cấp

  + Ngoại ngữ: 

  + Tin học: 

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 061.3851167​

  + Di động:  ​0918.719161

- Thư điện tử: cunv@dongnai.gov.vn​

2. Phó Chánh thanh tra
​2.1 Họ và tên: Trương Thị Minh Thư

- Ngày tháng năm sinh: 07/4/1982

2.2 Chức vụ

- Đảng: Phó Bí thư chi bộ Thanh tra;

- Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra huyện;

2.3 Trình độ

- Chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: B

- Chính trị: Trung cấp

2.4 Điện thoại liên lạc: 0977.189.067


3. Phó Chánh thanh tra
​3.1 Họ và tên: Thái Văn Tân

- Ngày tháng năm sinh: 25/6/1972

3.2 Chức vụ

- Đảng: Đảng viên;

- Chính quyền: Phó Chánh Thanh tra huyện;

3.3 Trình độ

- Chuyên môn: Cử nhân Địa chính

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: B

- Chính trị: Trung cấp

3.4 Điện thoại liên lạc: 0978.065.674​