Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Phòng Y Tế

I. Chức năng và nhiệm vụ:1. Chức năng:     

      Phòng Y tế huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn Huyện, gồm: Y tế cơ sở; Y tế dự phòng; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng; y học cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm Y tế; trang thiết bị Y tế; dân số.

2. Nhiệm vụ:       

  • Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn Huyện; dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm; Khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn Huyện.

    Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển Y tế trên địa bàn Huyện sau khi được phê duyệt.

    Giúp Ủy ban ban nhân dân Huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn Huyện theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.

    Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về Y tế trên địa bàn Huyện.

  • Hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức thực hiện chương trình Y tế cơ sở, Dân số- Kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm; phòng, chống các dịch bệnh.​

II. Tổ chức bộ máy:

1. Trưởng phòng:

- Họ và tên: Đinh Ngọc Nhân

- Ngày tháng năm sinh: 10/8/1968

- Quê quán: Quảng Trị

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa I

  + Chính trị: Cao Cấp

  + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)

  + Tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.614.974

  + Di động:

- Thư điện tử: nhandn@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: Dương Văn Hạnh

- Ngày tháng năm sinh:  11/8/1974

- Quê quán: 

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Bác sĩ đa khoa

  + Chính trị: Trung cấp

  + Ngoại ngữ: A anh văn

  + Tin học: A

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.614.974

  + Di động:

- Thư điện tử: