Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

  1. Chức năng:

   

  Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban chuyên nhân dân huyện Định Quán, tham mưu và giúp UBND huyện thực hiện chức năng nhà nước về tài nguyên môi trường, bao gồm: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đo đạc và bản đồ (gọi chung là tài nguyên và môi trường) trên địa bàn huyện Định Quán theo qui định của pháp luật.

   

  2. Nhiệm vụ:

   

  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Quán có chức năng và quyền hạn:

  1. Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, phát luật của nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND huyện ban hành.

  2. Lập qui hoạch sử dụng đất, điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

  3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy CN.QSDĐ và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền UBND huyện.

  4. Theo dõi diễn biến hoạt động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai, quản lý hoạt động của Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng kí đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai thuộc địa bàn UBND huyện quản lý.

  5. Thực hiên các qui định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

  6. Tổ chức việc đăng kí, xác nhận và kiểm tra thực hiên cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn, lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kì, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên môi trường trên địa bàn. Hướng dẫn UBND xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường có hiệu quả.

  7. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo phân công của UBND huyện.​

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
1. Trưởng phòng
​1.1 Họ và tên: Ngô Hồng Phúc

- Ngày tháng năm sinh: 11/12/1966

1.2 Chức vụ

- Đảng: Bí thư chi bộ;

- Chính quyền: Trưởng phòng;

1.3 Trình độ

- Chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: B

- Chính trị: Cao cấp

1.4 Điện thoại liên lạc: 0913.835.522


2. Phó trưởng phòng
​2.1 Họ và tên: Hồ Cảnh Hoài

- Ngày tháng năm sinh: 17/09/1979

2.2 Chức vụ

- Đảng: Chi uỷ viên Chi bộ;

- Chính quyền: Phó trưởng phòng;

2.3 Trình độ

- Chuyên môn: Cử nhân Quản lý đất đai

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: B

- Chính trị: Cao cấp

2.4 Điện thoại liên lạc: 0913.940.678


3. Phó trưởng phòng
​3.1 Họ và tên: Huỳnh Tấn Lâm

- Ngày tháng năm sinh: 15/10/1977

​3.2 Chức vụ

- Đảng: Không;

- Chính quyền: Phó trưởng phòng;

3.3 Trình độ

- Chuyên môn: Cử nhân Luật

- Ngoại ngữ: Anh văn B

- Tin học: B

- Chính trị: Cao cấp

3.4 Điện thoại liên lạc: 0974.005.119