Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
​Phòng Văn Hoá và Thông Tin

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng:
- Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, báo chí, xuất bản, bưu chính chuyển phát, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn huyện.
- Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Sở Thông tin-Truyền thông.
 2. Nhiệm vụ:
- Trình ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; biệp pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; thông tin và truyền thông; phòng, chống bạo lực trong gia đình.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa"; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ, tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; sưu tầm văn hóa vật thể và phi vật thể; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông, các điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn huyện.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinht ế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du ịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân huyện.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh.
- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh, quảng cáo; báo chí; xuất bản.
- Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
- Quản lý tổ chức, biên chế thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
- Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
II. Tổ chức bộ máy
 ​
1. Trưởng phòng
- Họ và tên: Mai Thị Chi Liên
- Ngày tháng năm sinh: 22/12/1969
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Trình độ:
   + Chuyên môn: Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Văn hóa Tư tưởng.
   + Chính trị: Cao cấp
   + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)
   + Tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.612.507 

  + Di động: 0939.638.128

- Thư điện tử: lienmtc@dongnai.gov.vn
2. Phó Trưởng phòng
- Họ và tên: Lê Thị Thúy Hường
- Ngày tháng năm sinh: 11/09/1969
- Quê quán: Thanh Hóa
- Trình độ:
  + Chuyên môn: Cử nhân Văn Hóa
  + Chính trị: Cao cấp
  + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)
  + Tin học: A

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.851.106​

  + Di động: 0902.526.965

- Thư điện tử: huongltt2@dongnai.gov.vn 
3. Phó Trưởng phòng
- Họ và tên: Thiều Quang Tân
- Ngày tháng năm sinh: 08/8/1973
- Quê quán: Thanh Hóa
- Trình độ:
  + Chuyên môn: Cử nhân Văn học
  + Chính trị: Trung cấp
  + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B) 

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 02513.851.106​

  + Di động: 0933.257.373

- Thư điện tử: tantq@dongnai.gov.vn