Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Phòng Nội Vụ

  I. Chức năng và nhiệm vụ:
  1. Chức năng:
           Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Định Quán, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
  2. Nhiệm vụ:
           Trình Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Phòng trên địa bàn huyện.
         Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

  II. Tổ chức bộ máy:
  1. Trưởng phòng:
  - Họ và tên: Trần Hữu Hợi
  - Ngày tháng năm sinh: 03/11/1959
  - Quê quán: 
  - Trình độ:
    + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Chính trị
    + Chính trị: Cao cấp
    + Ngoại ngữ: Anh văn B
    + Tin học: B
  - Điện thoại liên lạc:
    + Cơ quan: 0613.611.338 
    + Di động: 
  - Thư điện tử: 
   
  2. Phó Trưởng phòng:
  - Họ và tên: Phạm Quang Đạt
  - Ngày tháng năm sinh: 15/08/1962
  - Quê quán: Nình Bình
  - Trình độ:
    + Chuyên môn: Cử nhân Luật
    + Chính trị: Cao cấp
    + Ngoại ngữ: Anh văn A
    + Tin học:
  - Điện thoại liên lạc: 
    + Cơ quan: 0613.851.127 
    + Di động: 0165.5272.508
  - Thư điện tử: datpq@dongnai.gov.vn

  3. Phó Trưởng phòng:
  - Họ và tên: Lê Thị Huyền Trang
  - Ngày tháng năm sinh: 09/07/1976
  - Quê quán: Thừa Thiên Huế
  - Trình độ:
    + Chuyên môn: Cử nhân Luật
    + Chính trị: Cao cấp
    + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)
    + Tin học: A
  - Điện thoại liên lạc: 
    + Cơ quan: 0613.612.517 
    + Di động: 0939.638.128
  - Thư điện tử: tranglth@dongnai.gov.vn​