Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Tổ chức bộ máy

 
Văn Phòng HĐND và UBND Huyện
I. Chức năng và nhiệm vụ:1. Chức năng:

a. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND huyện và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

b. Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

2. Nhiệm vụ:       

a. Nghiên cứu, đề xuất chương trình làm việc tuần và kế hoạch hoạt động tháng, quý, 6 tháng và năm của Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các chương trình và kế hoạch làm việc.

b. Tổ chức nghiên cứu, thẩm tra, rà soát lại các đề án, phương án, các văn bản đề xuất, xin chủ trương của các cơ quan, đơn vị; hoàn chỉnh các văn bản trước khi trình Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện theo Quy chế làm việc của UBND huyện.

c. Thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu tham mưu, đề xuất ý kiến để phục vụ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND, UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện trên các lĩnh vực theo quy định.

d. Theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các kế hoạch, chương trình, quyết định của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đối với các cơ quan, đơn vị  thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

đ. Tổ chức phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị đoàn thể thuộc huyện trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến pháp luật các các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các Quyết định, Thông tư của các Bộ, cơ quan ngang bộ; các Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và huyện, các Quyết định, Chỉ thị của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh và huyện đối với tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

e. Tổng hợp, xây dựng báo cáo của HĐND, UBND huyện định kỳ, đột xuất theo quy định.

f. Trực tiếp quản lý hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại huyện (Bộ phận 1 cửa). Tham mưu HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

g. Tham mưu UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

h. Quản lý công tác tài chính Văn phòng HĐND và UBND huyện theo quy định, đảm bảo cho mọi hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện.

i. Quản lý tài sản, bảo đảm điều kiện phương tiện làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện theo chế độ quy định. Tổ chức và phục vụ cho các hội nghị do HĐND, UBND, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện triệu tập và giao nhiệm vụ tổ chức phục vụ.

k. Bảo đảm công tác hành chính, văn thư của cơ quan văn phòng theo quy định của pháp luật.​

II. Tổ chức bộ máy:
 
1. Chánh văn Phòng:
- Họ và tên: Nguyễn Đình Xảo

- Ngày tháng năm sinh: 01/12/1968

- Quê quán: Thừa Thiên Huế

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

  + Chính trị: Trung Cấp

  + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (A)

  + Tin học: B

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.851.134

  + Di động:  ​

- Thư điện tử: xaond.xnd@dongnai.gov.vn

 
2. Phó chánh văn phòng:

- Họ và tên:

- Ngày tháng năm sinh:  

- Quê quán: 

- Trình độ:

  + Chuyên môn: 

  + Chính trị: 

  + Ngoại ngữ: 

  + Tin học:

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 

  + Di động:  ​

- Thư điện tử:


3. Phó chánh văn phòng:

- Họ và tên: Phan Thị Tùng Linh

- Ngày tháng năm sinh: 16/09/1980

- Quê quán: Thừa Thiên Huế

- Trình độ:

  + Chuyên môn: Đại học Khoa học Tự nhiên

  + Chính trị: 

  + Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B)

  + Tin học:

- Điện thoại liên lạc: 

  + Cơ quan: 0613.852.011

  + Di động: 0918.872.812

- Thư điện tử: linhptt@dongnai.gov.vn