Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Menu

 

 Lượt truy cập:

 

 Thông tin đất đai

 
Quyết định 4082/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh ph... (22/04/2021)
Quyết định 4082/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (đợt 3) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, được phê duyệt tại Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 Xem tiếp...
Quyết định số 1021/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh ... (20/04/2021)
Quyết định số 1021/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán (Đoạn chồng lấn) tại xã Gia Canh và xã Phú Hòa, huyện Định Quán Xem tiếp...
Quyết định số 682/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt bổ sun... (20/04/2021)
Quyết định số 682/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường ĐT-763 đoạn từ Km 0+000 đến Km 29+500 (cuối tuyến) phân đoạn thuộc huyện Định ... Xem tiếp...
Quyết định số 373/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt bổ sun... (20/04/2021)
Quyết định số 373/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng dự án Cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán Xem tiếp...
Quyết định 5496/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí... (20/04/2021)
Quyết định 5496/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi - Phú Tân, tại xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
Quyết định 5494/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí... (20/04/2021)
Quyết định 5494/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án hệ thống cấp nước tập trung liên xã Phú Ngọc, Ngọc Định, La Ngà tại xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai Xem tiếp...
Quyết định số 5491/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh ... (20/04/2021)
Quyết định số 5491/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến) phân đoạn huyện Định Quán tại xã Suố... Xem tiếp...
Quyết định số 4732/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh ... (20/04/2021)
Quyết định số 4732/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án Đập Dâng Cần Đu 2, xã Phú Túc, huyện Định Quán Xem tiếp...
Quyết định số 4578/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh ... (20/04/2021)
Quyết định số 4578/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ của Dự án Hồ chứa nước Hồ Cà Ròn (đợt 4) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán Xem tiếp...
Quyết định 4081/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh ph... (20/04/2021)
Quyết định 4081/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ của dự án Hồ chứa nước Cà Ròn (đợt 2) tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, được phê duyệt tại Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 Xem tiếp...
Quyết định 4080/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh ph... (20/04/2021)
Quyết định 3962/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc phê duyệt kinh phí... (20/04/2021)
Quyết định số 2027/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh... (20/04/2021)
Quyết định số 2026/QĐ-UBND của UBND huyện Định Quán về việc điều chỉnh kinh... (20/04/2021)
Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Định Quán (18/02/2021)
Thông báo số 03/TB-UBND ngày 8/1/2021 của UBND huyện Định Quán về công bố c... (11/01/2021)
Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự ... (04/08/2020)
Báo cáo số 47/BC-UBND kết quả thu phí BVMT đối với nước thải năm 2019 và kế... (04/08/2020)
Văn bản số 281/PTNMT-ĐĐ về việc báo cáo kết quả thu phí thẩm định hồ sơ cấp... (04/08/2020)
Quyết định số 3140/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá đối với ... (04/08/2020)
Thông báo số 266/TB-TTPTQĐ về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32... (04/08/2020)
Quyết định số 3124/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ củ... (04/08/2020)
Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ củ... (04/08/2020)
Quyết định số 3122/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ củ... (04/08/2020)
Quyết định 3021/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án... (04/08/2020)
Quyết định 2872/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án... (04/08/2020)
Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự... (04/08/2020)
Quyết định 2715/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án... (04/08/2020)
Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự... (04/08/2020)
Quyết định số 2095/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự... (04/08/2020)
Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự... (04/08/2020)
Quyết định số 829/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (b... (04/08/2020)
Quyết định 3163/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Điểu ... (04/08/2020)
Quyết định 3162/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Nguyễ... (04/08/2020)
Quyết định 3161/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Nguyễ... (04/08/2020)
Quyết định 3160/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Điểu ... (04/08/2020)
Quyết định 3159/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Điểu ... (04/08/2020)
Quyết định 3158/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho bà Điểu T... (04/08/2020)
Quyết định 3157/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Điểu ... (04/08/2020)
Quyết định 3156/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Điểu ... (04/08/2020)
Quyết định 3155/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Điểu ... (04/08/2020)
Quyết định 3154/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Điểu ... (04/08/2020)
Quyết định 3153/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại ấp 1 xã La Ngà cho ông Điểu ... (04/08/2020)
Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu Tái định cư II Thị tr... (04/08/2020)
Quyết định số 2970/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu Tái định cư II Thị tr... (04/08/2020)
Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu Tái định cư Chợ Suối ... (04/08/2020)
Quyết định 897/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu tái định cư II Thị trấn Đ... (04/08/2020)
Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu tái định cư Chợ Suối N... (04/08/2020)
Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu tái định cư Chợ Suối N... (04/08/2020)
Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu tái định cư Chợ Suối N... (04/08/2020)
Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu tái định cư Chợ Suối N... (04/08/2020)
Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu tái định cư Chợ Suối N... (04/08/2020)
Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc giao đất ở tại Khu Tái định cư II Thị trấ... (04/08/2020)
Thông báo số 29/TB-UBND về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm... (04/08/2020)
Quyết định số 4684/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 ... (04/08/2020)
Thông báo số 06/TB-UBND về việc công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử d... (04/08/2020)
Quyết định 4693/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất ... (04/08/2020)
Quyết định số 4378/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của UBND tỉnh ĐN về việc phê duy... (04/08/2020)
Thông báo số 19/TB-UBND ngày 16/1/2020 công bố công khai kế hoạch sử dụng đ... (04/08/2020)
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Phú Cường năm 2020​ (04/08/2020)
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Túc Trưng năm 2020​ (04/08/2020)
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Suối Nho năm 2020​ (04/08/2020)
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Phú Túc năm 2020​ (04/08/2020)
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã La Ngà năm 2020​ (04/08/2020)
​Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Phú Ngọc năm 2020​ (04/08/2020)
​Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Ngọc Định năm 2020​ (04/08/2020)
​Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Thanh Sơn năm 2020​ (04/08/2020)
​Bản đồ kế hoạch sử dụng đất thị trấn Định Quán năm 2020​ (04/08/2020)
​Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Gia Canh năm 2020​ (04/08/2020)
​Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Phú Hòa năm 2020​ (04/08/2020)
​Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Phú Lợi năm 2020​ (04/08/2020)
​Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Phú Vinh năm 2020​ (04/08/2020)
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất xã Phú Tân năm 2020 (04/08/2020)
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.