Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Menu

 

 Lượt truy cập:

 

 Phòng chống tham nhũng

 
Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PCT... (09/08/2020)
Quyết định 1364/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PCT UBND xã Suối Nho, NK 2016-2021 Xem tiếp...
Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh CT ... (09/08/2020)
Quyết định 1267/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh CT UBND xã Phú Hòa, NK 2016-2021 Xem tiếp...
Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PC... (09/08/2020)
Quyết định 196/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PCT UBND xã Gia Canh, NK 2016-2021 Xem tiếp...
Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PCT... (09/08/2020)
Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức danh PCT UBND xã Ngọc Định, NK 2016-2021 Xem tiếp...
Quyết định 2447, 2448, 2449 2450, 2451, 2452, 2453, 2454/QĐ-UBND ngày 23/10... (09/08/2020)
Quyết định 2447, 2448, 2449 2450, 2451, 2452, 2453, 2454/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo Xem tiếp...
Quyết định 1915/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 1915/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo Xem tiếp...
Quyết định 1835/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đ... (09/08/2020)
Quyết định 1835/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Xem tiếp...
Quyết định 1834/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 1834/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo Xem tiếp...
Quyết định 1765, 1766, 1767, 1768 /QĐ-UBND ngày 7/8/2019 điều động và bổ n... (09/08/2020)
Quyết định 1765, 1766, 1767, 1768 /QĐ-UBND ngày 7/8/2019 điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Xem tiếp...
Quyết định 1763, 1764 /QĐ-UBND ngày 7/8/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 1763, 1764 /QĐ-UBND ngày 7/8/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Xem tiếp...
Quyết định 1762/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 1761/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh ... (09/08/2020)
Quyết định 1760/QĐ-UBND ngày 7/8/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 979/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 646/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh ... (09/08/2020)
Quyết định 645/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định 643/QĐ-UBND ngày 25/03/2019 bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (09/08/2020)
Quyết định số 642/QĐ-UBND Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (07/08/2020)
Quyết định số 638/QĐ-UBND Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (07/08/2020)
Quyết định số 118/QĐ-UBND điều động và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo (07/08/2020)
Quyết định số 2025/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chuyển toàn bộ chỉ tiêu... (07/08/2020)
Quyết định số 348,249,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,3... (07/08/2020)
Quyết định số 324,343,344,345,346,347/QĐ-UBND Quyết định về việc giao chỉ t... (07/08/2020)
Quyết định số 2271, 2273,2274/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện về việ... (05/08/2020)
Quyết định số 2211, 2212, 2213,2214/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND huyện v... (05/08/2020)
Văn băn số 3256/UBND-NV ngày 03/9/2019 của UBND huyện về việc niêm yết côn... (05/08/2020)
Văn băn số 526/UBND-NV ngày 27/02/2019 của UBND huyện về việc niêm yết côn... (05/08/2020)
Văn băn số 480/UBND-NV ngày 22/02/2019 của UBND huyện về việc bổ sung Kế h... (05/08/2020)
Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 12/11/2018 của UBND huyện về Về thực hiện chu... (05/08/2020)
Văn băn sô 2888/UBND-NC ngày 7/8/2019 của UBND huyện V/v thực hiện Văn bản ... (05/08/2020)
Kết luận số 07/KL-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện V/v thanh tra việc qu... (03/08/2020)
Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việ... (03/08/2020)
Kết luận số 03/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Kết luận số 02/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Thanh tra huyện V/v thành lập ... (03/08/2020)
Kết luận số 01/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện V/v thành lập đoàn ... (03/08/2020)
Kết luận số 05/KL-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về kết luận thanh tra ... (03/08/2020)
Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND huyện v/v thanh tra việc... (03/08/2020)
Kết luận số 03/KL-UBND ngày 12/6/2019 của UBND huyện về việc quản lý điều h... (03/08/2020)
Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việc ... (03/08/2020)
Kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/5/2019 của UBND huyện về thanh tra việc đầu ... (03/08/2020)
Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 8/3/2019 của UBND huyện Thanh tra xậy dựng... (03/08/2020)
Công văn số 4156/UBND-TT ngày 29/10/2019 của UBND huyện Về việc tăng cườ... (03/08/2020)
Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề a... (03/08/2020)
Công văn số 2869/UBND-TT ngày 7/8/2019 của UBND huyện V/v thực hiện nội ... (03/08/2020)
Công văn số 1001/UBND-TT ngày 10/4/2019 của UBND huyện Về việc thực hiệ... (03/08/2020)
Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Về triển khai thi h... (03/08/2020)
Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Về công tác PCTN va... (03/08/2020)
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.