Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Menu

 

 Lượt truy cập:

 

 Phòng chống tham nhũng

 
Văn băn sô 2888/UBND-NC ngày 7/8/2019 của UBND huyện V/v thực hiện Văn bản ... (05/08/2020)
Văn băn sô 2888/UBND-NC ngày 7/8/2019 của UBND huyện V/v thực hiện Văn bản số 8443/UBND-THNC ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Xem tiếp...
Kết luận số 07/KL-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện V/v thanh tra việc qu... (03/08/2020)
Kết luận số 07/KL-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện V/v thanh tra việc quản lý, sử dũng quỹ BHYT và mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện Định Quán Xem tiếp...
Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việ... (03/08/2020)
Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việc quản lý, sử dũng quỹ BHYT và mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn huyện Định Quán Xem tiếp...
Kết luận số 03/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Kết luận số 03/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Túc Trưng trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống tham... Xem tiếp...
Kết luận số 02/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Kết luận số 02/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Suối Nho trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ và phòng, chống tham ... Xem tiếp...
Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Thanh tra huyện V/v thành lập ... (03/08/2020)
Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của Thanh tra huyện V/v thành lập đoàn Thanh tra trách nhiệm với Chủ tịch UBND xã Suối Nho trong việc thực hiện công tác tiếp dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, công tác ... Xem tiếp...
Kết luận số 01/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra ... (03/08/2020)
Kết luận số 01/KL-TT ngày 14/10/2019 của Thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Gia Canh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Xem tiếp...
Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện V/v thành lập đoàn ... (03/08/2020)
Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện V/v thành lập đoàn Thanh tra trách nhiệm với Chủ tịch UBND xã Gia Canh trong việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Xem tiếp...
Kết luận số 05/KL-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về kết luận thanh tra ... (03/08/2020)
Kết luận số 05/KL-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện về kết luận thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi tài chính năm 2018tai trường tiểu học Kim Đồng Xem tiếp...
Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND huyện v/v thanh tra việc... (03/08/2020)
Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND huyện v/v thanh tra việc quản lý, điều hành thu, chi trường tiểu học Kim Đồng Xem tiếp...
Kết luận số 03/KL-UBND ngày 12/6/2019 của UBND huyện về việc quản lý điều h... (03/08/2020)
Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND huyện V/v tranh tra việc ... (03/08/2020)
Kết luận số 02/KL-UBND ngày 07/5/2019 của UBND huyện về thanh tra việc đầu ... (03/08/2020)
Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 8/3/2019 của UBND huyện Thanh tra xậy dựng... (03/08/2020)
Công văn số 4156/UBND-TT ngày 29/10/2019 của UBND huyện Về việc tăng cườ... (03/08/2020)
Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề a... (03/08/2020)
Công văn số 2869/UBND-TT ngày 7/8/2019 của UBND huyện V/v thực hiện nội ... (03/08/2020)
Công văn số 1001/UBND-TT ngày 10/4/2019 của UBND huyện Về việc thực hiệ... (03/08/2020)
Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 04/10/2019 của UBND huyện Về triển khai thi h... (03/08/2020)
Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Về công tác PCTN va... (03/08/2020)
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.