Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Du Lịch Định Quán

 
 

 Nội dung bản tin

 
Quy hoạch sử dụng đất đến đất đai 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đai 2018 Cập nhật: 28-01-2018 07:41
Quy hoạch sử dụng đất đến đất đai 2020 và Kế hoạch sử dụng đất đai 2018

​ 

Stt​​ Tên đơn vị​ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018​ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020​
1​ Huyện Định Quán DinhQuanKH2018-compressed.jpgDinhQuanKH2018-compressed.jpg DCQH_DINHQUAN-min.jpgDCQH_DINHQUAN-min.jpg
​2 ​Xã Phú Tân PhutanKH2018-compressed.jpgPhutanKH2018-compressed.jpg DCQH_PhuTan-compressed.jpgDCQH_PhuTan-compressed.jpg
​3 ​Xã Phú Vinh PhuVinhKH2018-compressed.jpgPhuVinhKH2018-compressed.jpg DCQH_PhuVinh-min.jpgDCQH_PhuVinh-min.jpg
​4 ​Xã Phú Lợi PhuLoiKH2018-compressed.jpgPhuLoiKH2018-compressed.jpg DCQH_PhuLoi-min.jpgDCQH_PhuLoi-min.jpg
5​ ​Xã Phú Hòa PhuHoa2018-compressed.jpgPhuHoa2018-compressed.jpg DCQH_PhuHoa-compressed.jpgDCQH_PhuHoa-compressed.jpg
​6 ​Xã Gia Canh GiaCanhKH2018-compressed.jpgGiaCanhKH2018-compressed.jpg DCQH_GC-compressed.jpgDCQH_GC-compressed.jpg
7 thị trấn Định Quán TTDinhQuanKH2018-compressed.jpgTTDinhQuanKH2018-compressed.jpg DCQH_TTDinhQuan-compressed.jpgDCQH_TTDinhQuan-compressed.jpg
8​ ​Xã Thanh Sơn ThanhSonKH2018-compressed.jpgThanhSonKH2018-compressed.jpg DCQH_ThanhSon-min.jpgDCQH_ThanhSon-min.jpg
​9 ​Xã Ngọc Định NgocDinhKH2018-compressed.jpgNgocDinhKH2018-compressed.jpg DCQH_Langa-compressed.jpgDCQH_Langa-compressed.jpg
​10 ​Xã Phú Ngọc PHUNGOCKH2018-compressed.jpgPHUNGOCKH2018-compressed.jpg DCQH_PHUNGOC-min.jpgDCQH_PHUNGOC-min.jpg
​11 ​Xã La Ngà LangaKH2018-compressed.jpgLangaKH2018-compressed.jpg DCQH_Langa-compressed.jpgDCQH_Langa-compressed.jpg
​12 ​Xã Phú Túc PhuTucKH2018-compressed.jpgPhuTucKH2018-compressed.jpg DCQH_PhuTuc-min.jpgDCQH_PhuTuc-min.jpg
​13 ​Xã Suối Nho Suoi NhoKH2018-compressed.jpgSuoi NhoKH2018-compressed.jpg DCQH_Suoi Nho-compressed.jpgDCQH_Suoi Nho-compressed.jpg
14 ​ ​Xã Túc Trưng TucTrungKH2018-compressed.jpgTucTrungKH2018-compressed.jpg DCQH_TucTrung-compressed.jpgDCQH_TucTrung-compressed.jpg
​15 ​Xã Phú Cường PhucuongKH2018-compressed.jpgPhucuongKH2018-compressed.jpg DCQH_Phucuong-compressed.jpgDCQH_Phucuong-compressed.jpg
​16 ​Quyết định giao đất khu tái định cư II TTĐQ cho ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thủy QĐ 2110.pdfQĐ 2110.pdf
​17 ​Quyết định giao đất khu tái định cư II TTĐQ cho bà Lê Thị Hoa QĐ2111.pdfQĐ2111.pdf
​18 ​Quyết định giao đất khu tái định cư II TTĐQ cho bà Thạch Thị SaRy QĐ 2112.pdfQĐ 2112.pdf
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.