Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Định Quán Cập nhật: 28-01-2018 07:41
Quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Định Quán

​ 

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỊNH QUAN NĂM 2020

Thông báo công khai kế hoạch sử dung đất năm 2020 19 TB CONG KHAI.pdf19 TB CONG KHAI.pdf

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 QD_4378_Dinh Quan.pdfQD_4378_Dinh Quan.pdf

Stt Tên đơn vị​ Bản đồ sử dụng đất​
​1 ​Huyện Định Quán​
​2 ​Xã Phú Tân KH2020_PhuTan_12800.pdfKH2020_PhuTan_12800.pdf
​3 ​Xã Phú Vinh KH2020_PhuVinh_6500.pdfKH2020_PhuVinh_6500.pdf
​4 Xxã Phú Lợi KH2020_PHULOI_10300.pdfKH2020_PHULOI_10300.pdf
​5 Xã Gia Canh GiaCanh2020_13000.pdfGiaCanh2020_13000.pdf
​6 ​Xã Phú Hòa KH2020_PhuHoa_6500.pdfKH2020_PhuHoa_6500.pdf
​7 ​thị trấn Định Quán KH2020-TTDinhQuan_5500.pdfKH2020-TTDinhQuan_5500.pdf
​8 ​Xã Thanh Sơn KH2020_ThanhSon_15000.pdfKH2020_ThanhSon_15000.pdf
​9 ​Xã Ngọc Định KH2020_NgocDinh_13000.pdfKH2020_NgocDinh_13000.pdf
​10 ​Xã Phú Ngọc KH2020_PHUNGOC_14200.pdfKH2020_PHUNGOC_14200.pdf
11​ ​Xã La Ngà KH2020_Langa_15500.pdfKH2020_Langa_15500.pdf
​12 ​Xã Phú Túc KH2020_PhuTuc_6500.pdfKH2020_PhuTuc_6500.pdf
13​ ​Xã Suối Nho KH2020_Suoi Nho_11000.pdfKH2020_Suoi Nho_11000.pdf
​14 ​Xã Túc Trưng KH2020_TucTrung_11500.pdfKH2020_TucTrung_11500.pdf
​15 ​Xã Phú Cường KH2020_PhuCuong_14000.pdfKH2020_PhuCuong_14000.pdf
 
Stt​​
Tên đơn vị​ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018​ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020​
1​ Huyện Định Quán DinhQuanKH2018-compressed.jpgDinhQuanKH2018-compressed.jpg DCQH_DINHQUAN-min.jpgDCQH_DINHQUAN-min.jpg
​2 ​Xã Phú Tân PhutanKH2018-compressed.jpgPhutanKH2018-compressed.jpg DCQH_PhuTan-compressed.jpgDCQH_PhuTan-compressed.jpg
​3 ​Xã Phú Vinh PhuVinhKH2018-compressed.jpgPhuVinhKH2018-compressed.jpg DCQH_PhuVinh-min.jpgDCQH_PhuVinh-min.jpg
​4 ​Xã Phú Lợi PhuLoiKH2018-compressed.jpgPhuLoiKH2018-compressed.jpg DCQH_PhuLoi-min.jpgDCQH_PhuLoi-min.jpg
5​ ​Xã Phú Hòa PhuHoa2018-compressed.jpgPhuHoa2018-compressed.jpg DCQH_PhuHoa-compressed.jpgDCQH_PhuHoa-compressed.jpg
​6 ​Xã Gia Canh GiaCanhKH2018-compressed.jpgGiaCanhKH2018-compressed.jpg DCQH_GC-compressed.jpgDCQH_GC-compressed.jpg
7 thị trấn Định Quán TTDinhQuanKH2018-compressed.jpgTTDinhQuanKH2018-compressed.jpg DCQH_TTDinhQuan-compressed.jpgDCQH_TTDinhQuan-compressed.jpg
8​ ​Xã Thanh Sơn ThanhSonKH2018-compressed.jpgThanhSonKH2018-compressed.jpg DCQH_ThanhSon-min.jpgDCQH_ThanhSon-min.jpg
​9 ​Xã Ngọc Định NgocDinhKH2018-compressed.jpgNgocDinhKH2018-compressed.jpg DCQH_Langa-compressed.jpgDCQH_Langa-compressed.jpg
​10 ​Xã Phú Ngọc PHUNGOCKH2018-compressed.jpgPHUNGOCKH2018-compressed.jpg DCQH_PHUNGOC-min.jpgDCQH_PHUNGOC-min.jpg
​11 ​Xã La Ngà LangaKH2018-compressed.jpgLangaKH2018-compressed.jpg DCQH_Langa-compressed.jpgDCQH_Langa-compressed.jpg
​12 ​Xã Phú Túc PhuTucKH2018-compressed.jpgPhuTucKH2018-compressed.jpg DCQH_PhuTuc-min.jpgDCQH_PhuTuc-min.jpg
​13 ​Xã Suối Nho Suoi NhoKH2018-compressed.jpgSuoi NhoKH2018-compressed.jpg DCQH_Suoi Nho-compressed.jpgDCQH_Suoi Nho-compressed.jpg
14 ​ ​Xã Túc Trưng TucTrungKH2018-compressed.jpgTucTrungKH2018-compressed.jpg DCQH_TucTrung-compressed.jpgDCQH_TucTrung-compressed.jpg
​15 ​Xã Phú Cường PhucuongKH2018-compressed.jpgPhucuongKH2018-compressed.jpg DCQH_Phucuong-compressed.jpgDCQH_Phucuong-compressed.jpg
​16 ​Quyết định giao đất khu tái định cư II TTĐQ cho ông Trần Văn Cường và bà Nguyễn Thị Thủy QĐ 2110.pdfQĐ 2110.pdf
​17 ​Quyết định giao đất khu tái định cư II TTĐQ cho bà Lê Thị Hoa QĐ2111.pdfQĐ2111.pdf
​18 ​Quyết định giao đất khu tái định cư II TTĐQ cho bà Thạch Thị SaRy QĐ 2112.pdfQĐ 2112.pdf
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.