Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn huyện Định Quán năm 2019 Cập nhật: 22-01-2019 12:34
Với mục đích thông qua các hoạt động tổ chức kỷ niệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; gắn tuyên truyền về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trọng đại của các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả.
 Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019 trên địa bàn huyện như sau: 

1. Các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1.1. Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó, tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương qua các nhiệm kỳ đại hội, trong đó, cần chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 -CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định kết quả đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong Đảng để triển khai thực hiện có hiệu quả một số nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII); Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 132-QĐi/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 127-QĐi/TW, ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ, cơ sở xã, phường, thị trấn; qua đó phát hiện, đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018; biểu dương, cổ vũ các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình điển hình và những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt của công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền không khí phấn khởi và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sĩ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

1.1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 14/4/2019, nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

1.1.3. Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Định Quán (17/3/1975 - 17/3/2019)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh Nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh, huyện sau 44 năm thống nhất, đặc biệt, là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

1.1.4. Kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân 1953-1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh Tây Bắc cùng cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh.

1.1.5. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), Lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 Âm lịch, nhằm ngày 21/8/2019), Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019)

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời, phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

1.1.6. Kỷ niệm 65 năm ngày ký Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954 - 20/7/2019)

- Nêu bật thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ là thắng lợi trong cuộc đấu tranh ngoại giao bằng việc quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, bằng đường lối đối thoại độc lập, tự chủ, bằng nội lực của dân tộc và sự khôn khéo tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của dư luận tiến bộ trên thế giới để phá thế bao vây của kẻ thù có kết quả thuận lợi, tạo cục diện quốc tế có lợi cho nước ta trong một bối cảnh phức tạp ở Hội nghị Giơnevơ; là bài học còn mang tính thời sự nóng hổi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mở cửa kinh tế, hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa to lớn và những bài học quý báu của Hiệp định Giơnevơ đánh dấu thắng lợi to lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp mà quan trọng nhất là nền độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được các nước, kể cả nước Pháp, cam kết tôn trọng. Đó chính là cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh tiếp theo chống đế quốc Mỹ xâm lược nước ta. Đó cũng là kết quả của một đường lối đúng đắn - đường lối cách mạng, đường lối kháng chiến, đường lối đối ngoại dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đó là thành quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa ba mặt trận: Mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao trong cuộc đấu tranh chống thực dân, là minh chứng hùng hồn của chính sách đoàn kết - đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế. Việc lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc Việt Nam và đặt cơ sở pháp lý cho việc thống nhất nước ta là một thắng lợi to lớn của Nhân dân ta, đồng thời là thắng lợi của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, hòa bình dân chủ trên toàn thế giới.

1.1.7. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn kiện của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; động viên công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; biểu dương công nhân lao động và tôn vinh cán bộ Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

1.1.8. Kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

- Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

- Khẳng định thành quả to lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử qua 33 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

1.1.9. Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019)

- Ôn lại truyền thống lịch sử ngày thành lập QĐND Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường của “Bộ đội Cụ Hồ” cũng như tinh thần hăng say làm việc, thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn của các cựu chiến binh trong thời bình.

- Ghi nhận những đóng góp to lớn của Hội Cựu chiến binh các cấp trong việc phối hợp thực hiện tốt phong trào cựu chiến binh đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh, quyết tâm xóa đói, giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững; tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Hội Cựu chiến binh vững mạnh; tham gia xây dựng các hội, đoàn thể tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

- Các cấp ủy, chính quyền cần đặc biệt quan tâm đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu hợp pháp, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn. Khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cựu chiến binh; cùng Đảng bộ, toàn dân, toàn quân đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa địa phương, đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế.

1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

1.2.1. Hình thức tổ chức kỷ niệm

Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019 được tổ chức bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ và Kế hoạch số 203-KH/HU, ngày 15/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm  2019.

Đối với các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử không tổ chức lễ kỷ niệm, các địa phương, đơn vị, phòng, ban, ngành căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp.

 1.2.2. Các hình thức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức gặp mặt truyền thống, tham quan di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các địa phương vùng vùng sâu, vùng xa… gặp mặt biểu dương những điển hình, nhân tố mới; đồng thời, tăng cường phát hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và gương “người tốt, việc tốt”, những cách làm hay, việc làm sáng tạo.

- Phát động các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;... và các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”,...

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa,...

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể Nhân dân, trong đó, quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, tài liệu tuyên truyền.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

- Hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019) - Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

2.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối với việc ký kết Hiệp định 06/3 và Tạm ước 14/9/1946, đối với việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo “Tranh đấu”, báo “Giải phóng”, viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo “Cờ Giải phóng”, “Tạp chí Cộng sản”, đối với việc “biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản” và việc thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay Nhân dân năm 1945.

2.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các cơ quan, đơn vị, thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu…).

- Đài Truyền thanh huyện tổ chức phát sóng phim tài liệu về Cụ Nguyễn Văn Tố, đồng chí Hoàng Văn Thụ vào khung giờ hợp lý trong dịp kỷ niệm. Tiếp sóng phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Các ngày lễ quốc tế: Kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019), Kỷ niệm 201 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2019), Kỷ niệm 199 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019)

3.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người, đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

 - Tuyên truyền Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong 89 năm qua, đặc biệt là qua 33 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

3.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị.

 4. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác

4.1. Kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019)

4.1.1. Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc; nêu bật sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì đường biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Nêu bật tinh thần quốc tế vô sản, sự giúp đỡ to lớn, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Campuchia; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, vì vận mệnh chung và tình hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Quân tình nguyện và cán bộ chuyên gia Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và kề vai, sát cánh cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

- Tuyên truyền, phát huy truyền thống gắn bó lâu đời, tinh thần đoàn kết chiến đấu trong sáng giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia để đưa quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước; đồng thời, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự hy sinh, giúp đỡ to lớn và trong sáng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng và Nhân dân Campuchia.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở trong nước và nước ngoài.

4.1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tổ chức tuyên truyền, cổ động thông qua các phương tiện trực quan, như: Bảng điện tử, panô, áp phích, băng rôn,… ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở; đồng thời hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng.  

- Tổ chức tuyên truyền trong các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội theo Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành.

- Đài Truyền thanh huyện tổ chức tiếp sóng Phim Tài liệu tài liệu kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam của Tổ quốc trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam trong khung giờ phù hợp trước ngày kỷ niệm; tiếp sóng truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm.

 

* Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ cụ thể:

- Đối với UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2019. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, triển lãm... phục vụ cán bộ, nhân dân trong các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo...

- Đối với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng và chuẩn bị nội dung tuyên truyền các ngày kỷ niệm; là cơ quan thường trực, phối hợp MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện triển khai, hướng dẫn tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức trong huyện.

- Các Tổ chức cơ sở Đảng trong huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2019 gắn với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, đơn vị; phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN ​TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019

2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

4. Đảng bộ và Nhân dân huyện Định Quán ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

5. Nhiệt liệt chào mừng 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

6. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019)

7. Nhiệt liệt chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019)

8. Nhiệt liệt chào mừng 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2019)

9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

10. Đảng bộ, quân và dân huyện Định Quán quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

11. Đảng bộ, quân và dân huyện Định Quán quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện

12. Đảng bộ và Nhân dân huyện Định Quán đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13. Tuổi trẻ Định Quán nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta


 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.