Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 Cập nhật: 02-01-2019 01:20
Sáng ngày 28/12/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã triển khai tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng kịp thời và đúng định hướng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả đối với công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, công tác thông tin đối ngoại. Nâng cao chất lượng công tác Báo cáo viên; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý các hoạt động tuyên truyền; công tác giáo dục lý luận chính trị; biên soạn lịch sử đảng bộ... Đặc biệt trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên giáo cho lực lượng làm công tác tuyên giáo ở cấp huyện và cơ sở; tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi, chọn ra thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh…

tbc.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, chặt chẽ. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề “nóng”, bức xúc nảy sinh. Tăng cường đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị .

scd.jpg
Đ/c Lê Thanh Sơn – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Sơn – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị ngành Tuyên giáo huyện quan tâm khắc phục những  hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2018, phát huy  kết quả  đạt được để  tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ngành, địa phương “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện gắn với chuyên đề chủ đề học tập của năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát huy  nhân tố mới, nhân rộng  gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Đồng thời, đề nghị ngành tuyên giáo thường xuyên, kịp thời nắm bắt dư luận xã hộị, tư tưởng tâm trạng trong nhân dân, nhất là những vấn đề quan trọng, những diễn biến mới; tiếp tục công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ; tích cực quản lý, theo dõi, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc sử dụng mạng xã hội; tổ chức đấu tranh, phản bác với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng…

 Lưu Giang

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.