Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán
Thực hiện công văn số 85/STNMT-QH ngày 8/1/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán
1/ Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán4275_DQ.pdf4275_DQ.pdf
2/ Báo cáo thuyết minh kế hoạch sử dụng đất BCTM_KHSDD_2016.docBCTM_KHSDD_2016.doc
3/ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán IN-KH2016_DinhQuan.jpgIN-KH2016_DinhQuan.jpg
4/ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Gia Canh)           IN_GiaCanh2016.jpgIN_GiaCanh2016.jpg
5/ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã​ Phú Hòa)             IN_KH2016_PhuHoa.jpgIN_KH2016_PhuHoa.jpg
6/ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Phú Lợi)              IN_KH2016_PhuLoi.jpgIN_KH2016_PhuLoi.jpg
7/ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Phú Ngọc)           IN_KH2016_PHUNGOC.jpgIN_KH2016_PHUNGOC.jpg
8/ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Ngọc Định)          inKH_2016NgocDinh.jpginKH_2016NgocDinh.jpg
9/ Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Phú Cường)          IN-KH2016-Phucuong_in.jpgIN-KH2016-Phucuong_in.jpg
10/Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã La Ngà)               KH2016_Langa.jpgKH2016_Langa.jpg
11/Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Phú Vinh)            KH2016_PhuVinh.jpgKH2016_PhuVinh.jpg
12/Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Suối Nho)            KH2016_Suoi Nho.jpgKH2016_Suoi Nho.jpg
13/Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Phú Tân)              KH2016-Phutan.jpgKH2016-Phutan.jpg
14/Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Phú Túc)              KH2016-PhuTuc.jpgKH2016-PhuTuc.jpg
15/Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã túc Trưng)            ​KH2016-TucTrung.jpgKH2016-TucTrung.jpg
16/Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn xã Thanh Sơn)          ThanhSon.jpgThanhSon.jpg
17/Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Định Quán (Biên tập đối với địa bàn Thị trấn Định Quán) KH2016-TTDinhQuan.jpgKH2016-TTDinhQuan.jpg

Người thông báo:
Ngày thông báo: 20-01-2016
In nội dung