Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quiy trình dịch vụ công Cấp số nhà Lĩnh vực Nhà ở của ngành Xây dựng tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

​Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành Quiy trình dịch vụ công Cấp số nhà Lĩnh vực Nhà ở của ngành Xây dựng tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai QĐ 3605.pdfQĐ 3605.pdf


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 07-10-2020
In nội dung