Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
QĐ số 420/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 Cập nhật: 28-10-2014 08:19
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vè kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Định Quán

​Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 vè kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Định Quán

qd 420-2013.pdfqd 420-2013.pdf

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.