Thứ sáu, ngày 4/3/2022
Thông báo sự kiện: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023).
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, người đứng đầu các ngành các cấp trên địa bàn huyện Định Quán

z4159014290251_6432443060f848bc97fe5aea30584924.jpg

Các đồng chí cán bộ chủ chốt cấp huyện dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ðảng ta đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đó là một trong những giải pháp cơ bản để xây dựng Ðảng “trong sạch, vững mạnh"; đồng thời, nêu gương cũng là một phương thức lãnh đạo của Ðảng. Người cũng từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Muốn đồng bào nghe theo, thì cán bộ phải gương mẫu đi đầu, xung phong làm trước, chứ nói mà không làm, hoặc nói nhiều làm ít thì làm sao thuyết phục được quần chúng. Cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ, quyền hạn càng cao thì càng phải nêu gương sáng, gương mẫu trong mọi công việc, không màng danh lợi, quyền chức; được giao công việc gì cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Đó là sự nêu gương chân thành và tự giác.

Từ thực tiễn cách mạng, Ðại hội XIII của Ðảng đã khẳng định: “Thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Ðảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan toả, thúc đẩy các phong trào cách mạng. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước Nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ".

Hiện nay, Đảng bộ huyện Định Quán có 40 tổ chức đảng bộ trực thuộc với 256 chi bộ cơ sở và gần 5.000 đảng viên; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Từ đó, đã phát huy tối đa vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu, quy định của Trung ương, của Tỉnh uỷ; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu, quán triệt, cụ thể hóa các quy định của Đảng; xây dựng thành những quy định cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Quy định số 12–QĐ/HU ngày 20/8/2019 về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là UV BTV HU, UV BCH ĐB huyện" và những văn bảnnhư: Kế hoạch số 90-KH/HU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh về “tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội"", Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới". Trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện đồng bộ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu thực hiện nghiêm bản cam kết tu dưỡng rèn luyện hàng năm. Theo đó, căn cứ vào những nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên để xây dựng kế hoạch, chương trình, nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể; trong đó các cấp ủy, chính quyền chủ động, ưu tiên chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm đưa vào nội dung kế hoạch, chương trình, nghị quyết hằng năm để giải quyết. Nhờ tập trung quán triệt sâu kỹ, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện Định Quán đã sớm hình thành tinh thần “tự giác nêu gương" của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đạt được nhiều kết quả tích cực; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong huyện đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung phải nêu gương, với các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất: thực hiện nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ trong cán bộ, đảng viên

Nhằm phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác, hàng năm, trên cơ sở nghiên cứu, học tập các chuyên đề do Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều lựa chọn, xác định một chủ đề công tác cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của huyện. Nội dung "Nêu gương" được lựa chọn là một trong những nội dung quan trọng trong chủ đề công tác năm của huyện Định Quán, qua đó, tạo chuyển biến tích cực, góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tiếp tục cụ thể hóa, bổ sung chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị, ví dụ như: Quy chuẩn đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của Huyện ủy và UBND huyện; Quy chuẩn đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Quy chuẩn đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động của các trường học; Đảng ủy Công an: “Công an nhân dân vì nước quên thân vì Nhân dân phục vụ", Đảng ủy Quân sự: “vì Nhân dân quên mình", Các chi bộ trường học: “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; Đảng ủy bệnh viện “Chǎm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý"… Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn qua việc tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TU ngày 11/10/2017 về việc thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ huyện.  Kết quả, 100% chi, đảng bộ trực thuộc huyện (40/40 chi, đảng bộ cơ sở) đã hoàn chỉnh việc xây dựng chuẩn mực đạo đức. Ngoài ra cán bộ, đảng viên phải bám sát định hướng cấp ủy các cấp và chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện cam kết nêu gương gắn với vị trí, việc làm cụ thể hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và hàng năm, nhất là trong thực hiện trách nhiệm nêu gương; các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ.

Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị các nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, từ đó, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị. Xác định nội dung cụ thể học tập và đề ra biện pháp, phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách nêu gương trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", 'tự chuyển hóa'". Hàng thnág, hàng quý và cuối năm, Cấp uỷ, chi bộ đều thực hiện đánh giá các nội dung đã cam kết của đảng viên và thực hiện kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung cán bộ, đảng viên đã đăng ký phấn đấu làm theo.

Hàng năm, thông qua kiểm tra chuyên đề việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Quy định số 30-QĐ/TU), Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong đó có nội dung liên quan đến việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm như: tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, các lĩnh vực đất đai, y tế, giáo dục... Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đạo đức công vụ, có hình thức xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng với Trung tâm chính trị huyện thực hiện việc lồng ghép, liên hệ nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhờ đó, trong những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện chủ công tác nêu gương đã dần đi vào nền nếp, tạo nên những hiệu quả rõ nét trên nhiều mặt; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị đã thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, thực hiện tốt phương châm "nói đi đôi với làm", "hướng về cơ sở", "gần dân, trọng dân, chăm lo đời sống nhân dân". Qua đánh giá việc thực hiện bản cam kết, tu dưỡng, rèn luyện hàng năm, tỷ lệ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện tham gia đăng ký nêu gương đạt 100% (trừ số đảng viên miễn sinh hoạt đảng hoặc sức khỏe yếu), phần lớn cán bộ, đảng viên, viên chức đều thực hiện tốt nội dung đã cam kết, cụ thể: hoàn thành tốt trở lên công tác nêu gương đạt trên 90%.

Thứ hai: thực hiện nêu gương gắn với phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu

Trong những năm qua, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện đã thực sự phát huy tốt vai trò trách nhiệm nêu gương ở các nội dung: Chính trị, tư tưởng; đạo đức lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với Nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Đa số người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu gương tốt trong tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; làm việc có phương pháp khoa học, thực hiện đúng quy định, nguyên tắc. Trong huyện xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sáng trên các lĩnh vực; nhiều cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Điển hình trong 02 năm gần đây người đứng đầu cấp ủy, chính quyền luôn tiên phong nêu gương trong phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh sốt xuất huyết; không ngại khó, ngại khổ, xung phong ngày đêm ở tuyến đầu để chống dịch, giữ bình yên cuộc sống cho người dân. Trong hai đợt sinh hoạt chính trị lớn là Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dù nhiệm vụ thường xuyên không giảm và phòng, chống dịch ở cấp độ cao nhưng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành mục tiêu kép.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện, nhất là các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, đồng chí Bí thư Huyện uỷ luôn phát huy vai trò nêu gương về đạo đức, lối sống gần dân, trọng dân, quan tâm củng cố mối quan hệ mật thiết với Nhân dân; thực hiện tốt việc tiếp dân định kỳ và đột xuất, thực hiện đối thoại, giải quyết kịp thời, đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại chính đáng của dân. Năm 2020, toàn huyện tiếp được 403 lượt, trong đó cấp huyện tiếp 311 lượt, cấp xã tiếp 92 lượt. Đã nhận và giải quyết 03 đơn, đạt 100%. Năm 2021, Toàn huyện tiếp được 239 lượt, giảm 61 lượt so cùng kỳ 2020. Trong đó, huyện đã tiếp 168 lượt (lãnh đạo huyện tiếp 30 lượt); các xã, thị trấn tiếp 71 lượt (lãnh đạo xã tiếp 22 lượt). Tiếp nhận và giải quyết 03 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp 07 ngày với 19 lượt tiếp công dân; tiếp nhận 18 đơn (chủ yếu qua đường Bưu điện), đã chỉ đạo giải quyết xong 11 đơn, có văn bản hướng dẫn 03 đơn, lưu 03 đơn (đơn trùng với nội dung đơn đã gửi; đơn không đúng quy định), còn lại 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Năm 2022, Toàn huyện tiếp được 333 lượt. Trong đó cấp huyện tiếp 163 lượt (lãnh đạo huyện tiếp 36 lượt người, cán bộ chuyên trách tiếp 127 lượt), cấp xã tiếp 170 lượt (Lãnh đạo xã tiếp 72 lượt người, cán bộ chuyên trách tiếp 98 lượt người). Trong kỳ phát sinh 07 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo. Đã giải quyết 09/09 đơn, đạt 100%. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp 07 ngày với 19 lượt; trong đó tiếp định kỳ 06 ngày với 18 lượt và tiếp đột xuất theo yêu cầu của công dân 01 ngày 01 lượt. Tiếp nhận 27 đơn qua đường bưu điện (gồm: 17 đơn phản ánh, kiến nghị;  04 đơn khiếu nại và 06 đơn tố cáo); kết quả xử lý: chuyển 09 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, (đã có kết quả giải quyết 08 đơn, còn 01 đơn đang trong thời hạn); hướng dẫn 05 đơn; lưu 13 đơn (đơn không hợp lệ, đơn trùng nội dung đã gửi).

Thực hiện tốt quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với nhân dân theo Quyết định số 1060-QĐ/HU ngày 29/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy, để lắng nghe và giải quyết những bức xúc liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, tình cảm và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Năm 2021 đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021 với Đoàn thanh niên trên địa bàn huyện theo Quyết định số 1060- QĐ/HU ngày 29/10/2014. Năm 2022 đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện liên quan tình hình hoạt động, sản xuất của các Câu Lạc bộ, Tổ Hợp tác, Hợp Tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân được người đứng đầu các cấp ủy đảng thực hiện trong không khí dân chủ, cởi mở, chân thành, vì lợi ích chung. Các ý kiến phản ánh của nhân dân đều được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền chủ trì lắng nghe, tôn trọng, tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; những nội dung cần xác minh làm rõ hoặc không thuộc thẩm quyền đều được tiếp thu đế kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; thường xuyên giám sát gắn với phản biện, phê bình những cán bộ lãnh đạo nêu gương hình thức, nêu gương vì động cơ, mục đích cá nhân; kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy tốt vai trò nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị; quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ. Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình xây dựng Đảng, nhiều cấp ủy đã không ngần ngại chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của đồng chí mình để cùng nhau khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tổ chức đạt yêu cầu đề ra, kiểm điểm đúng quy trình từ lãnh đạo cao nhất đến cấp thấp hơn, hàng năm đều thực hiện việc gợi ý kiểm điểm đối với các cá nhân lãnh đạo, quản lý và một số tổ chức đảng cơ sở. Sau kiểm điểm, các cấp uỷ và cá nhân đã xây dựng kế hoạch khắc phục và đến nay cơ bản sửa chữa được các hạn chế, khuyết điểm. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, các nhân lãnh đạo các cấp hàng năm, đa số người đứng đầu cơ quan, đơn vị đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, thực hiện tốt nêu gương trong tác phong, lề lối làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên tại cơ quan, nơi làm việc, nơi cư trú...được các đồng chí cán bộ lãnh đạo thực hiện tốt. Nhiều lãnh đạo cơ quan đã chủ động có những buổi trao đổi  lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên trong cơ quan để kịp thời sửa chữa hạn chế, khuyết điểm trong công tác, cũng như trong cuộc sống. Từ đó, tinh thần đoàn kết nội bộ được phát huy tối đa, nhiều đồng chí thực sự là tấm gương tiêu biểu, có uy tín cho cán bộ, đảng viên học tập, noi theo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những một số cán bộ, đảng viên chưa tích cực trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên ở một số tổ chức Ðảng còn hạn chế; tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện chưa rõ, trong đó có người đứng đầu cơ quan, đơn vị năng lực hạn chế, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra sai sót, khuyết điểm; còn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật theo Điều lệ Đảng quy định; tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật hàng năm trên 0,7%.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên, tuy nhiên vấn đề cốt yếu nhất vẫn là (1) nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo công tác nêu gương, xây dựng các chuẩn mực đạo đức chưa được quan tâm đúng mức, (2) vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt chưa được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát chưa phát huy được hết vai trò.

Để tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện; trong thời gian tới cần thực hiện các nội dung cơ bản sau:

Một là, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, coi đây là phương pháp đúng đắn, hiệu quả và là yêu cầu bức thiết trong tình hình hiện nayCán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phải nghiêm khắc với mình, luôn tự nhìn nhận, xem xét, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", giữ vững nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong sử dụng và đánh giá cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành.

Hai là, nâng cao nhận thức về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để mọi người đều thấy rằng nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của người cán bộ, đảng viên; đồng thời, chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể. Cán bộ, đảng viên phải tự đặt mình trong kỷ luật của tổ chức, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của cơ quan, đoàn thể; phải là những người đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc, thù địch.

Ba là, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng của Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; dũng cảm tự phê bình và phê bình. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc, thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, không tranh công, đổ lỗi, dũng cảm nhận khuyết điểm và trách nhiệm. Đi kèm với đó là, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Kiên quyết chống những biểu hiện vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; những hành vi “nói không đi đôi với làm" hoặc “nói một đằng làm một nẻo".

Bốn là, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải tự giác, gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải tiên phong đi đầu trong việc nêu gương về đạo đức, lối sống, nâng cao khả năng tự “đề kháng" trước sự tác động, xâm nhập của các nhân tố độc hại từ bên ngoài; kiên quyết đấu tranh phòng, chống sự tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm", sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đúng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có khoan nhượng, không có đặc quyền, đặc lợi, không có điểm dừng". Đồng thời, cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát không chỉ phát hiện những tổ chức đảng, những cán bộ, đảng viên thực hiện chưa tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương mà cần phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, từ đó đẩy mạnh biểu dương, tuyên truyền kịp thời. Đi kèm với đó là đổi mới công tác công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và đặc biệt là đúng đối tượng, đúng với phong trào và thành tích.

Trong bối cảnh đất nước ta đang chủ động hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi khó khăn đang đặt ra, nhất là bốn nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, của đất nước mà Đảng ta đã chỉ rõ vẫn còn hiển hiện, thì hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải được đẩy mạnh; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ, chủ chốt các cấp cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tận tụy, trung thực, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. ​

PHÚC ƯNG

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN
Trụ sở : KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Điện Thoại: 02513.851.134; Fax: 02513.851.046, 02513.612.507
Website: http://dinhquan.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-dq@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm xuất bản:Bà Nguyễn Thị Diễm Châu - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban biên tập
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Định Quán.​