Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn huyện Định Quán năm 2018 Cập nhật: 31-01-2018 06:07
Với mục đích thông qua các hoạt động tổ chức kỷ niệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; gắn tuyên truyền về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trọng đại của các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhằm tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018 trên địa bàn huyện như sau:
1. Các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1.1. Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) gắn với 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018) và mừng Xuân Mậu Tuất - 2018

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 88 năm qua, đặc biệt là sau 32 năm đổi mới đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ và các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018; chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

- Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức tham gia giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự; vận động nhân dân vui Xuân đón Tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với việc phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong dịp Tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ, hội.

- Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGHU ngày 23/11/2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng và âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước.

- Đề nghị cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc huyện tùy vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị có kế hoạch tổ chức họp mặt truyền thống và trao tặng huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).

1.1.2. Kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai hình thành và phát triển (1698 - 2018)

- Tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; nhất là giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu hơn lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai; về những giá trị truyền thống hào hùng của một vùng đất được mang tên “Hào khí Đồng Nai”. Đồng thời, tiếp tục khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ phát triển bền vững và hội nhập, xây dựng xây dựng Đồng Nai giàu mạnh, văn minh, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, quê hương, con người Đồng Nai nói chung và Định Quán nói riêng trong sự nghiệp phát triển bền vững và hội nhập; tuyên truyền đậm nét những thành tựu quan trọng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội qua 32 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

- Gắn các hoạt động kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai với tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), với việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện có hiệu quả NQTW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong toàn Đảng bộ huyện.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền lễ kỷ niệm, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động và các hoạt động văn hóa- văn nghệ - thể thao nhân ngày kỷ niệm này. Thời điểm tổ chức các hoạt động từ quý III/2018.

1.1.3. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng La Ngà (01/3/1948 - 01/3/2018) kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Định Quán (17/3/1975 - 17/3/2018)

- Tổ chức ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công oanh liệt của quân và dân miền Đông Nam Bộ, trong đó có quân và dân tỉnh Đồng Nai những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp; đồng thời, nơi đây còn đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ cả về chiến lược và chiến thuật, góp phần làm phong phú kho tàng nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, thăm di tích lịch sử, ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, thăm hỏi gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa … Trùng tu, tôn tạo quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng La Ngà (01/3/1948 - 01/3/2018) và kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Định Quán (17/3/1975 - 17/3/2018).

- Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin huyện có kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động và các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao trong toàn huyện. Tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh về kỷ niệm 70 năm chiến thắng La Ngà (01/3/1948 - 01/3/2018) và kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng Định Quán (17/3/1975 - 17/3/2018) và những thành tựu kinh tế - chính trị; văn hóa - xã hội của huyện.

1.1.4. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) (vào ngày 25/4/2018)

- Tuyên truyền, giáo dục lòng thành kính tri ân và công lao đóng góp to lớn của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

- Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

1.1.5. Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính, biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, chủ động đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở các cấp, các ngành; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cổ vũ, động viên văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

- Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin huyện có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan thông tin, Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động và các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao trong toàn huyện nhân dịp kỷ niệm này.

1.1.6. Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

- Khẳng định, tầm vóc vĩ đại và to lớn của Đại thắng mùa xuân năm 1975 trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống anh dũng, mưu trí, sáng tạo và ý chí quật cường, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của quân và dân ta cũng như sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 43 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới; làm rõ những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên Biển Đông.

- Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

1.1.7. Kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2018)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa và giá trị to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam và thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung, trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng.

- Tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục nêu cao truyền thống phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ.

1.1.8. Kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)

- Tuyên truyền, khẳng định: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra và thành công là một tất yếu lịch sử, sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi; phân tích làm rõ những bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chớp lấy thời cơ; đồng thời, nêu bật ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đối với nhân dân Việt Nam cũng như phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới.

- Tuyên truyền những thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội của đất nước trong 73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chú trọng tuyên truyền, phân tích làm rõ những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Tuyên truyền, làm sáng tỏ những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

a. Hình thức tổ chức kỷ niệm

- Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018 được tổ chức bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2018.

- Đối với các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử không tổ chức lễ kỷ niệm, các địa phương, đơn vị, ban, ngành căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tổ chức hoạt động kỷ niệm phù hợp.

b. Các hình thức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

- Tổ chức gặp mặt truyền thống, tham quan di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các địa phương vùng sâu, vùng xa… gặp mặt biểu dương những điển hình, nhân tố mới; đồng thời, tăng cường phát hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện và gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, việc làm sáng tạo.

- Phát động các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn của đất nước; tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; và các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”,...

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa, nhà truyền thống...

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền miệng, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó, quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, tài liệu tuyên truyền.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan hành chính và nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước.

2. Kỷ niệm 100 năm và năm tròn kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần

2.1. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908-02/02/2018)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Cuộc đời, hoạt động và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, đặc biệt là những đóng góp tích cực vào việc thành lập Đảng; tham gia sáng lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Đài Truyền thanh huyện và các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhân sự kiện này.

2.2. Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng.

- Những cống hiến của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và thế giới; những bài học quý báu từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một tấm gương suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện, Đài Truyền thanh huyện và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

2.3. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908-03/12/2018)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Ngô Gia Tự.

- Những cống hiến của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Đài Truyền thanh huyện và các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhân sự kiện này.

3. Các ngày lễ quốc tế

3.1. Kỷ niệm 170 năm ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền ý nghĩa và giá trị trường tồn của những nguyên lý nền tảng trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định sự trung thành và vận dụng sáng tạo những nguyên lý nền tảng trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Các TCCSĐ trực thuộc huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; các cơ quan thông tin, đài huyện làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ngày ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/2/1848 - 24/2/2018) được Ban Tuyên giáo Huyện ủy sao gửi đến các đơn vị tại Công văn số 169-CV/BTGHU ngày 08/01/2018).

3.2. Kỷ niệm 148 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018)

 a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Đài Truyền thanh huyện và các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhân sự kiện này.

3.3. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2018)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của C.Mác trong lịch sử nhân loại.

- Tuyên truyền, làm rõ những giá trị trường tồn của học thuyết Mác - Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước trong 32 năm qua. 

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Đài Truyền thanh huyện và các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhân sự kiện này.

3.4. Kỷ niệm 198 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Đài Truyền thanh huyện và các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhân sự kiện này.

4. Các ngày kỷ niệm khác

4.1. Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền, tôn vinh vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc, trong đó nhấn mạnh sự ra đời Nhà nước Đại Cồ Việt thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước - thời kỳ khởi đầu để mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và Hậu Lê sau này.

- Tuyên truyền, thể hiện lòng thành kính và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân ta vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Đài Truyền thanh huyện và các cơ quan thông tin trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhân sự kiện này.

4.2. Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018)

a. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền nội dung, giá trị tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong 60 năm qua; phân tích, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng, về nội dung và tiêu chuẩn của đạo đức cách mạng; những nguy cơ của sự suy thoái đạo đức lối sống và các giải pháp khắc phục.

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

b. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Các TCCSĐ trực thuộc huyện chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tháng 12/2018 với chủ đề Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức cách mạng trong tình hình hiện nay, trong đó tập trung thảo luận sâu về các giải pháp khắc phục nguy cơ và những biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay.

- Các cơ quan thông tin, đài huyện tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, khẳng định giá trị to lớn của Tác phẩm gắn với việc tuyên truyền các tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng; qua đó, khơi dậy và phát huy tính tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

* Ban Thường vụ Huyện ủy giao nhiệm vụ cụ thể:

- Đối với UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2018. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, trực quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, triển lãm... phục vụ cán bộ, nhân dân trong các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo...

- Đối với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chịu trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng và chuẩn bị nội dung tuyên truyền các ngày kỷ niệm; là cơ quan thường trực, phối hợp MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện triển khai, hướng dẫn tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức trong huyện.

- Các Tổ chức cơ sở Đảng trong huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2018 gắn với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, đơn vị; phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN ​TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

4. Đảng bộ và nhân dân huyện Định Quán ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

5. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng La Ngà (01/3/1948 – 01/3/2018) và 43 năm giải phóng Định Quán (17/3/1975 - 17/3/2018).

6. Nhiệt liệt chào mừng 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

7. Nhiệt liệt chào mừng 64 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2018).

8. Nhiệt liệt chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

9. Nhiệt liệt chào mừng 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018).

10. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

11. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

12. Đảng bộ, quân và dân huyện Định Quán quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

13. Đảng bộ, quân và dân huyện Định Quán quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

14. Đảng bộ, quân và dân huyện Định Quán quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện.

15. Đảng bộ và nhân dân huyện Định Quán đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

16. Tuổi trẻ Định Quán nguyện sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

18. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

19. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.