Skip Ribbon Commands Skip to main content
Tìm kiếm
 

 Liên Kết Website

 

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung bản tin

 
Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” Cập nhật: 22-05-2017 01:17
Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức tiến hành trong công tác tư tưởng của Đảng, là loại hình đặc biệt, là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hệ thống chính trị của Trung ương và của địa phương đến người dân; thông tin thời sự trong nước, thế giới, trong tỉnh kịp thời, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân.

Trong những năm qua, nhất là sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên được quan tâm; các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời định hướng và cung cấp thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ huyện. Từ năm 2008 đến nay, cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 39 lớp quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7, 9 (khóa X) cho gần 10.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập; tổ chức 56 lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, XI, XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IIX, IX, X và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng cho gần 37.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập; tổ chức quán triệt các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13 (khóa XI) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4 (khóa XII) cho 45.347 lượt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức 93 lớp học tập các chuyên đề và tác phẩm về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 42 lớp thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế, thông tin tình hình biển Đông cho hơn 20.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức 13 lớp  bồi dưỡng chính trị hè cho 3.406 lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục. Tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về Cuộc vận động học tập và làm theo  tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và sau này là thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hơn 20.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện...

Đến nay, đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy gồm 18 đ/c; về trình độ chuyên môn: thạc sỹ 03 đ/c, chiếm tỷ lệ 16,67%; đại học 15 đ/c, chiếm tỷ lệ 83,33%; về trình độ lý luận chính trị: cao cấp 18/18 đ/c, đạt 100%. Đội ngũ báo cáo viên cơ sở là những đồng chí trưởng, phó ban ngành, đoàn thể hoặc là những đồng chí cấp ủy, hàng năm luôn được tập huấn nghiệp vụ, được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn qua hội nghị báo cáo viên thường kỳ do tỉnh hoặc do huyện tổ chức. Thực tế đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở đã phát huy ưu thế của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng quần chúng nhân dân, giải đáp được những vấn đề thắc mắc trong nội bộ nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở của huyện có 196 đ/c (trong đó: có 56 đ/c là nữ, 26 đ/c là đồng báo dân tộc). Về trình độ chuyên môn: đại học 172 đ/c, chiếm tỷ lệ 87,76 %; cao đẳng, trung cấp 13 đ/c, chiếm tỷ lệ 6,63%; sơ cấp, THPT 11 đ/c, chiếm tỷ lệ 5,61%. Về trình độ lý luận chính trị: cao cấp 62 đ/c, chiếm tỷ lệ 31,63%; trung cấp 119 đ/c, chiếm tỷ lệ 60,72%, sơ cấp 15 đ/c, chiếm tỷ lệ 7,65%.

Công tác tổ chức quản lý đội ngũ báo cáo viên đã từng bước đi vào nền nếp. Ban Tuyên giáo cấp huyện và cấp cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng lực lượng báo cáo viên phù hợp với yêu cầu tình hình, xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, rõ ràng, thực hiện sự phân công lĩnh vực công tác chuyên trách để báo cáo viên tập trung chuẩn bị tài liệu, thông tin theo hướng chuyên sâu và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, điều động của Ban Tuyên giáo. Tổ chức đều đặn các hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng, qua đó, góp phần nâng cao năng lực, kiến thức, trình độ chính trị, tư tưởng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hình thức tuyên truyền đã được đa dạng hóa, kết hợp nhiều hình thức phù hợp, từ tổ chức hội nghị đến tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các buổi giao lưu họp mặt giữa các thế hệ. Mối quan hệ trong hoạt động thông tin giữa các cấp ủy với các ban, ngành, đoàn thể thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được duy trì, tăng cường có hiệu quả.

Nhìn chung, đội ngũ báo cáo viên các cấp được chọn lựa ngày càng kỹ càng theo tiêu chuẩn, là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nắm vững những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ hiểu biết chung về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học; biết vận dụng tâm lý học, phương pháp sư phạm và nghiệp vụ tuyên truyền, nhất là nghiệp vụ tuyên truyền miệng; có khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin; có phương pháp phân tích, lập luận, cách trình bày bài nói; có phương pháp vận động, thuyết phục quần chúng, năng lực tự chủ và khả năng đối thoại với người nghe; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao; khiêm tốn học hỏi, gương mẫu về đạo đức, lối sống, có mối quan hệ gần gũi với nhân dân.

bcvhhhhhhh.jpg
Quang cảnh một buổi báo cáo viên tại huyện

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007; Thông báo kết luận số 225-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới”; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trực tiếp là ban tuyên giáo các cấp đối với hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên truyền miệng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp lãnh đạo và có giải pháp tuyên truyền và định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, không để xảy ra những vấn đề phức tạp trên địa bàn.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của địa phương, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Bốn là, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp theo hướng tinh gọn, chú trọng các đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có uy tín trong tổ chức đảng và nhân dân; có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn; có khả năng phân tích, tổng hợp và có kiến thức sư phạm cần thiết để làm công tác tuyên truyền miệng tại địa phương.

Năm là, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, chú trọng mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên giáo, Báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Lưu Giang 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.